Колективний договір

                                 

                                  К О Л Е К Т И В Н И Й         Д О Г О В І Р

 

ГРИШОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

між адміністрацією та трудовим колективом

 

 на  2012    -2015  роки

 

 

 

 

 

                                             

 

                                                                                    Схвалено зборами трудового колективу протокол №1  «2 »  листопада 2012 року

 

                                                                               Набув чинності

                                                                   « 9 »  листопада  2012року

 

                                       М.П.  

 

    

                                                  НАПИС

                             ПРО ПОВІДОМНУ РЕЄСТРАЦІЮ

КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

 

Зареєстрованоуправлінням праці та соціального захисту населення Тиврівської районної державної адміністрації

Колективний договір Гришовецької сільської ради на 2012 – 2015  роки

між Адміністрацією та трудовим колективом_______________

Реєстраційний номер  62  від  «    21   »   листопада  2012  року

Примітка або рекомендації реєструючого органу ____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

Керівник реєстраційного органу  ___________        М.А. Заболотний

                                                              (підпис)          (ініціали та прізвище)  

М.П.

 

 

                                         ЗМІСТ                                                                                                                                              

· Загальні положення .......................................................................................  3    

· Розділ 1. “Трудова діяльність ________________ ”........... 5      

· Розділ 2. “З питань організації праці та зайнятості членів         

     трудового колективу".................................................................. 6   

· Розділ 3. “Оплата праці, встановлення системи розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій тощо)” ..................................................... 7

· Розділ 4.“Трудові відносини, режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку”........................................................... 9        

· Розділ 5. “Умови та  охорони праці” ..........................     11

· Розділ 6 “Соціальний захист працівників”   .................. 13

· Розділ 7 “Гарантії діяльності профспілок та їх організаці... 14

·  Заключні положення       ............................................. 15

·  Додатки до колективного договору.............................. 16-35

«Загальні положення»

 Мета укладення колективного договору

        Цей договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників і адміністрації Гришовецької сільської ради з питань, що є предметом цього договору.

        Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу Законів про Працю України, Закону України «Про колективні договори і угоди», інших нормативно - правових актів, генеральної, галузевої і регіональної угод.

        Договір містить узгоджені зобов’язання сторін, що його уклали щодо створення умов підвищення ефективності роботи Гришовецької сільської ради, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

 Сторони договору та їх повноваження

      Договір укладено між Гришовецькою сільською радою в особі сільського голови Ільніцької Галини Петрівни, з однієї сторони (далі – сторона  адміністрації), і  трудового колективу Гришовецької сільської ради .

Адміністрація підтверджує, що вона має повноваження, визначені чинним законодавством, на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань сторони адміністрації, визначених цим договором.

    Трудовий колектив має повноваження, визначені чинним законодавством на ведення колективних переговорів, укладення колективного договору і виконання зобов’язань визначених цим договором.

     Сторони визнають взаємні повноваження, зобов’язання відповідних сторін галузевої (генеральної, регіональної) угоди, укладеної на 2012 - 2015 роки, і зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності і представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішення всіх питань, що є предметом цього договору.

     Сторони оперативно вживатимуть заходів до усунення передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в ході реалізації зобов’язань і положень колективного договору, віддаватимуть перевагу роз’ясненню спірних питань шляхом проведення консультацій, переговорів і примирних процедур відповідно до законодавства.

 Сфера дії договору

     Положення договору поширюються на всіх працівників  Гришовецької сільської ради і є обов’язковим для сторін, що його уклали.

      Окремі положення договору поширюються на пенсіонерів, які звільнилися у зв’язку із досягненням пенсійного віку. Жодна із сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку призупиняти виконання прийнятих зобов’язань за договором.

      Невід’ємною частиною договору є додатки до нього (№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.)                    

                Термін дії договору та набуття ним чинності

     Договір укладено на 2012 – 2015 роки, він набирає чинності з дня його прийняття загальними зборами трудового колективу і діє до моменту укладення нового або перегляду чинного договору.

     Сторони розпочинають переговори з укладення нового договору не пізніше ніж за 2 місяці до закінчення строку дії договору, на який він укладався.

Порядок внесення змін та доповнень до договору

     Зміни і доповнення до договору вносяться у разі потреби тільки за взаємною згодою сторін і в обов’язковому порядку у зв’язку із змінами чинного законодавства, угод вищого рівня (генеральної, галузевої, регіональної) з питань, що є предметом договору.

     Сторона, яка ініціює внесення змін і доповнень до договору, письмово повідомляє іншу сторону про початок проведення переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції, що спільно розглядаються у 10-денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

     Якщо внесення змін чи доповнень до договору зумовлено зміною чинного законодавства, рішення про запровадження цих змін чи доповнень приймаються спільним рішенням представника адміністрації та представника трудового колективу.

     У всіх інших випадках рішення про внесення змін чи доповнень до договору, після проведення попередніх консультацій і переговорів та досягнення взаємної згоди  про це схвалюється зборами трудового колективу.

     Жодна із сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку приймати рішення про зміну діючих положень, обов’язків за договором або призупинити їх виконання.

  Порядок і строки доведення змісту договору до працівників

     Адміністрація зобов’язується в 5-ти денний термін після підписання  сторонами договору забезпечити його тиражування у кількості 3 примірників,  ознайомлення з ним всіх працівників сільської ради, а також працівників під час укладення з ними трудового договору.

 Повідомна реєстрація договору

    Сторона адміністрації подає договір на повідомну реєстрацію в управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.

                                              РОЗДІЛ  1.                                                                                        «Трудова діяльність»

  Сторона адміністрації зобов’язується:

1. Забезпечувати у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю та зайнятість населення, про соціальне страхування та пенсійне забезпечення, здійснення соціального обслуговування населення.  

   2. Сприяти органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально -  економічного розвитку відповідної території.

   3.  Відповідно до планів роботи Гришовецької сільської ради   своєчасно та в повному обсязі забезпечувати працівників матеріально - технічними ресурсами, необхідними для виконання трудових завдань, норм праці, створення належних умов праці.

   4. Проводити систематичну роботу щодо технічного переобладнання Гришовецької сільської ради, підвищення його технічного рівня, впровадження нової техніки, прогресивних технологій, автоматизації і механізації виробничих процесів.

   5. Розробити за участю представників трудового колективу та запровадити систему матеріального та морального заохочення працівників до підвищення продуктивності праці, раціонального та бережливого використання обладнання, матеріальних та виробничих ресурсів.

   6. Постійно проводити роз’яснювальну роботу з працівниками Гришовецької сільської ради щодо економії коштів на утримання службових приміщень шляхом економного витрачання електричної та теплової енергії, обмеження телефонних розмов, бережливого ставлення до меблів, технічних засобів, інвентарю, та інших матеріальних цінностей. 

7. Щоквартально інформувати трудовий колектив про діяльність Гришовецької сільської ради і його найближчі перспективи.

                  Трудовий колектив зобов’язуються:

   9. Сприяти зміцненню трудової дисципліни в колективі Гришовецької сільської ради та  підвищенню продуктивності праці.

   10. Проводити роботу з працівниками стосовно раціонального та бережливого використання обладнання, матеріальних та виробничих ресурсів, збереження майна Гришовецької сільської ради .

   11. Організовувати збір та узагальнення пропозицій працівників з питань поліпшення діяльності трудового колективу Гришовецької сільської ради, доводити їх до сторони адміністрації й домагатися їх реалізації. Інформувати трудовий колектив про вжиті заходи.

РОЗДІЛ 2.

« З питань організації праці та зайнятості членів трудового колективу»

 Сторона адміністрації зобов’язується:                                                                                                          

    1. Забезпечити повну і стабільну зайнятість працюючих згідно їх професій, кваліфікації та трудового договору.

    2. Не допускати звільнень працівників з ініціативи адміністрації (крім випадків передбачених чинним законодавством).

    3.  Повідомляти сторону трудового колективу не менше, як за 2 місяці про намір змінити структуру та форму управління.

   4. Виділяти кошти на професійну підготовку і перекваліфікацію кадрів. У разі проведення за рахунок виділених коштів професійної підготовки чи перекваліфікації працівника з відривом від виробництва зберігати за ним місце роботи (посаду) та його середню заробітну плату.

    5.  Сприяти працевлаштуванню працівників, звільнених за скороченням штатів.

    6. З метою підвищення ефективності діяльності членів трудового колективу           проводити щорічну оцінку та атестацію робочих місць в установленому законодавством строки.

    7. При вивільненніпрацівників дотримуватись вимог законодавства щодо переважного права  залишення на роботі та гарантій окремим категоріям працівників.

    Попереджати працівника про його вивільнення у письмовій формі під розписку не пізніше, ніж за 2 місяці.

    8. Надавати працівнику, якого офіційно попередили про звільнення у зв’язку із скороченням чисельності або штату, протягом двох останніх місяців роботи один день на тиждень вільний від роботи з оплатою його у розмірі середнього заробітку працівника, в зручний для обох сторін час, для вирішення питань власного    працевлаштування.

    9. Не розривати  трудовий договір з ініціативи адміністрації з працівниками, перед якими не погашена заборгованість із виплати заробітної плати та інших виплат.

    10. Зберігати протягом одного року за працівниками, вивільненими з управління з підстав, передбачених п.1 ст. 40 КЗпП України, право на укладення трудового договору у разі повторного прийняття на роботу, у випадку проведення прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

    У разі повторного прийняття на роботу таких працівників, зараховувати весь попередній стаж їх роботи в  адміністрації до безперервного і відновлювати для них всі соціально - побутові пільги на рівні, не меншому ніж до звільнення.

    11. Не здійснювати прийняття на роботу нових працівників у разі використання режимів неповної зайнятості в райдержадміністрації.

    12. Надавати працівникам Гришовецької сільської ради  безоплатні юридичні консультації та необхідну інформацію щодо  чинного трудового законодавства, гарантій на працю, соціальних пільг, передбачених законодавством і цим договором.

    13. Працівникам, які вивільняються з колективу Гришовецької сільської ради, при розірванні трудового договору у зв’язку із змінами в організації праці виплачується вихідна допомога в розмірі середньої заробітної плати.

         Трудовий колектив зобов’язується:

14. Спрямовувати свою роботу на захист прав та інтересів працівників, обумовлених трудовим законодавством та цим колективним договором.

     15. Проводити роз’яснювальну роботу з питань трудових прав і соціального захисту працівників, які підлягають вивільненню. Надавати згоду на звільнення тільки після використання всіх можливостей збереження трудових відносин.

     16. Вносити пропозиції про перенесення строків або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників.

     17. Доводити до працівників інформацію щодо планування проведення в колективі Гришовецької сільської ради 2 скорочення робочих місць, вивільнення працівників та здійснюваних заходів щодо недопущення або зменшення негативних соціальних наслідків таких дій.

     18. Забезпечувати захист вивільнюваних працівників, надавати консультативну , юридичну та практичну допомогу щодо працевлаштування, перенавчання тощо.

     20. Захищати законні права та інтереси членів трудового колективу при розгляді трудових спорів. 

РОЗДІЛ3.

«Оплата праці»  

1.            Заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, доплати за ранг, надбавки за вислугу років на державній службі та інших надбавок, передбачених законодавством.

2.       Посадові оклади державних службовців встановлюються залежно від складності та рівня відповідальності виконуваних службових обов’язків у відповідності з законодавчими актами України.

3.       Заробітна плата працівників, професії яких не відносяться до державної служби складається з посадових окладів, надбавки за вислугу років в залежності від стажу роботи, інших надбавок, передбачених законодавством.

Адміністрація зобов’язується:

4.            Забезпечити трудовий колектив заробітною платою згідно із затвердженим штатним розписом (додаток №1,2,3,4), вчасно проводити повний розрахунок у разі звільнення працівників, відрахування до усіх фондів заганообов’язкового державного соціального страхування.

5.            Проводити виплату за першу половину місяця в розмірі не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника (ст.24 ЗУ “Про оплату праці” із змінами) 13 числа кожного місяця та повний розрахунок за місяць 28 числа. У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем заробітна плата виплачується напередодні.

6.            Не допускати затримки заробітної плати.

7.            Щомісячно, в день заробітної плати, видавати усім працівникам розрахункові листки із зазначенням розміру нарахованої зарплати.

8.            Встановити доплатиі надбавки, проводити виплату премій по підсумкам роботи в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі тримісячного фонду оплати праці відповідно до положення про матеріальне заохочення (додаток № 5).

9.            Виплачувати державним службовцям допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі посадового окладу.

10.       Переглядати своєчасно присвоєння рангів державним службовцям в межах встановленої категорії.

11.       Переглядати своєчасно надбавку за вислугу років державним службовцям та службовцям згідно з чинним законодавством.

12.       Надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної зарплати в межах затвердженого фонду оплати праці.

13.       Проводити своєчасно індексацію заробітної плати у зв’язку з ростом індексу споживчих цін згідно з чинним законодавством.

14.       Відшкодовувати працівникам Гришовецької сільської ради витрати на службові відрядження згідно чинного законодавства (наказ Міністерства фінансів України № 218-2658 від 31.02.98 року із змінами та доповненнями).

15.        Здійснювати оплату роботи в надурочний час, вихідні, святкові та неробочі дні у порядку та з дотриманням вимог, передбачених законодавством:

-       працівникам, які одержують місячний оклад - у розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота у святковий і неробочі дні провадилася в межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота провадилася понад місячну норму.

      Оплата в зазначеному розмірі провадиться за години, фактично відпрацьовані у святковий і неробочий дні, або за бажанням працівника, який працював у святковий,  вихідний і неробочий дні, йому може бути надано інший день відпочинку.

РОЗДІЛ  4.

«Трудові відносини, режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку»

Адміністрація зобов’язується:

1. Укладати трудові договори з працівниками в порядку, передбаченому законодавством України, під розписку ознайомлювати працівників з розпорядженням про їх прийняття в колектив Гришовецької сільської ради.    

    Не включати до трудових договорів умови, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством, цим договором.

2. Спільно з трудовим колективом розробити Правила внутрішнього трудового розпорядку в колективі Гришовецької сільської ради, вносити до них зміни і доповнення, затверджувати їх на загальних зборах трудового колективу (додаток № 6  ), розробити і затвердити положення та  посадові інструкції, ознайомити з ними працівників.

3. Надавати працівникам роботу відповідно до їх професії, займаної посади та кваліфікації. Не вимагати від працівника роботи, не обумовленої трудовим договором , положенням чи  посадовою інструкцією.

4. Здійснювати переведення працівника на іншу роботу виключно у випадках, на підставах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

5. Встановити в  Гришовецькій сільській раді  40-годинний робочий тиждень.

6.Робота в Гришовецькій сільській раді розпочинається о 8-30 і закінчується о 17-30 год., обідня перерва з 13-00 до 14-00 год., згідно графіку роботи, затвердженого Гришовецьким сільським головою  та погодженого з  трудовим колективом (додаток № 7). Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

7. Встановити 5-ти хвилинну перерву після кожної години роботи для провітрювання приміщення, а для тих працівників хто постійно працює з комп’ютером – 15-ти хвилинну перерву. 

8. Дотримуватися вимог законодавства щодо обмеження залучення окремих категорій працівників до надурочних робіт, роботи у вихідні дні, надання додаткових оплачуваних переривів в роботі, скороченого робочого дня.

     Повідомляти працівників про такі роботи не менш як за добу до їх початку.

9. Узгоджувати з трудовим колективом будь - які зміни тривалості робочого дня (тижня), режиму праці, запровадження нових режимів роботи в Гришовецькій сільській раді, або окремих працівників, повідомляти  працівників про такі зміни за два місяці до їх запровадження.

     Рішення про перенесення вихідних днів у випадках, коли вони збігаються зі святковими або неробочими днями, з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для відпочинку працівників приймати за узгодженням з трудовим колективом не пізніше ніж за два тижні до їх перенесення.

10. За взаємною згодою з працівником встановлювати для нього неповний робочий день (тиждень), гнучкий графік роботи на умовах і в порядку, визначених законодавством.

      Встановлювати для вагітних жінок, жінок, які мають дитину віком до 14 років або дитину - інваліда, в тому числі таку, що перебуває під її опікою, працівників, які здійснюють догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, на їх прохання, скорочену тривалість робочого часу.

11. Надавати працівникам відпустки згідно з Законом „Про відпустки”.     Затверджувати графік надання відпусток за погодженням з трудовим колективом до 15 січня поточного року (додаток № 8 )та доводити його до відома працівників. При складанні графіків відпусток враховувати інтереси працівників і особливості роботи в колективі Гришовецької сільської ради, сімейні обставини та можливості відпочинку кожного працівника.  

     Письмово повідомляти про дату початку його відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком періоду.

12. Надавати щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи в колективі Гришовецької сільської ради за бажанням працівника у випадках, передбачених законодавством.

13. Переносити на вимогу працівника щорічну відпустку на інший період у разі порушення терміну повідомлення про час надання відпустки та несвоєчасної виплати йому заробітної плати за час відпустки.

   Переносити працівнику щорічну відпустку на інший період або продовжувати її  у випадках, визначених законодавством (тільки за письмовою згодою працівника).

14. Відкликати працівників з щорічної відпустки лише за їх згодою та у випадках, визначених законодавством.

15. Надавати працівникам додаткові відпустки у зв’язку з навчанням у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством. (ст.15 ЗУ “Про відпустки”)  

16. Надавати працівникам соціальні відпустки у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством:

·     жінкам в зв’язку з вагітністю та пологами;

·     батькам, родичам по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку. Надавати можливість особам, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною, працювати на умовах неповного робочого дня. При цьому за ним зберігається право на одержання допомоги в період відпустки для догляду за дитиною;жінці,  яка  працює  і  має  двох  або  більше дітей віком до
15  років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій
матері,  батьку,  який виховує дитину без матері (у тому числі й у
разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також
надається  щорічно  додаткова  оплачувана  відпустка тривалістю 10
календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

17. Надавати працівникам за сімейними обставинами та з інших причин, за їх бажанням і погодженням з керівником структурного підрозділу відпустку без

 збереження заробітної плати терміном  до 15 календарних днів на рік.            18.Надавати визначеним законодавством категоріям працівників, за їх бажанням, додаткові відпустки без збереження заробітної плати на встановлений для цих категорій працівників термін.              

      Трудовий колективзобов’язується:

19. Забезпечити дотримання працівниками Гришовецької сільської ради трудової дисципліни, Правил внутрішнього трудового розпорядку, своєчасного і точного виконання розпоряджень керівника, обумовлених трудовим договором, положенням, посадовою інструкцією та функціональними обов’язками.

20. Здійснювати контроль за виконанням зобов’язань цього розділу, своєчасністю внесення записів до трудових книжок, виданням наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміну режимів праці і відпочинку та ознайомленням з ними працівників.

21. Розглядати обґрунтоване письмове подання сторони адміністрації про розірвання трудового договору з працівником, що діє в установі у випадках, передбачених законодавством (на протязі 15 днів). Повідомляти сторону адміністрації про прийняте рішення у письмовій формі в триденний строк після його прийняття.

22. Надавати працівникам безкоштовну допомогу та консультації з чинного законодавства. У разі порушення їх трудових прав представляти та відстоювати права працівників у відносинах з  власником у судових органах

РОЗДІЛ  5.

«Охорона праці»

     Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі роботи.                                                         

    З метою створення здорових та безпечних умов праці в Гришовецькій сільській раді:

сторона адміністрації зобов’язується:

1. Розробити за погодженням з трудовим колективом і забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям (додаток № 9   ).

     На реалізацію комплексних заходів виділити 1,5 тисяч гривень.

     Щорічно призначати у відділах відповідальних осіб за здійсненням практичних заходів, спрямованих на підвищення охорони і гігієни праці, пожежної безпеки.

2. Затверджувати інструкції про обов’язки та права відповідальних осіб, визначати відповідальність за виконання покладених на них функцій.

3. Здійснювати заходи по забезпеченню температурного, повітряного та освітлювального режиму в Гришовецькій сільській раді відповідно до санітарно-гігієнічних норм .

4. Виконати заходи щодо підготовки приміщень  в Гришовецькій сільській раді до роботи в осінньо - зимовий період .

5. При укладенні трудового договору проінформувати під розписку працівника про умови праці,  наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах.

6.  Не допускати до роботи працівників, які без поважних причин ухиляються від проходження обов’язкового медогляду.

7. Зберігати середню заробітну плату за працівником на період припинення роботи в разі виникнення ситуації, небезпечної для його життя та здоров’я, чи   життя та здоров’я працівників, які його оточують.

8. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, якщо створилась ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я.

9. Проводити виплату вихідної допомоги в розмірі тримісячного середнього заробітку у випадку розірвання трудового договору з ініціативи працівника через невиконання адміністрацією законодавства про охорону праці, умов колективного договору з цих питань (ст. 44 КЗпП).

10.  Працівникам, які за станом здоров’я потребують надання легшої роботи, адміністрація повинна відповідно до медичного висновку перевести, за їх згодою, на таку роботу тимчасово або без обмеження строку. Оплата праці при цьому проводиться згідно з законодавством.

11. Відповідно до чинного законодавства забезпечити здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування працівників Гришовецької сільської ради від нещасних випадків та професійних захворювань.

12. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати в установленому порядку страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

13. Своєчасно проводити поточний ремонт приміщень, меблів і техніки.

14. Забезпечувати спецодягом, інвентарем та миючими засобами прибиральників службових приміщень.

15. Контроль за виконанням законодавства про охорону праці покласти на сільського голову Ільніцьку Галину Петрівну , яка зобов’язана здійснювати контроль за дотриманням адміністрацією та працівниками законодавства про працю, створенням безпечних умов праці, вносити пропозиції з вирішення питань умов та охорони праці.  

 Працівники Гришовецької сільської ради зобов’язуються:

16. Вивчати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правил експлуатації техніки, інженерних споруд і будівель та інших засобів виробництва.

17. Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами техніки безпеки та охорони праці.

18. Проходити у встановленому порядку та в строки попередній і періодичний медичні огляди.

19. Своєчасно інформувати відповідну посадову особу про виникнення небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці та в структурному підрозділі. Особисто вживати посильних заходів щодо їх запобігання та усунення.

20. Дбайливо та раціонально використовувати майно Гришовецької сільської ради, не допускати його ушкодження чи знищення.

      Трудовий колектив зобов’язується:

21. Здійснювати контроль за дотриманням адміністрацією законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно - побутових умов.   У разі виявлення порушень вимагати їх усунення.

22. Представляти інтереси працівників у вирішенні питань охорони праці у випадках, визначених чинним законодавством, вносити адміністрації відповідні подання.

23. Організовувати санітарні дні.

24.Брати участь :

·        у розробці нормативно – методичних документів з питань охорони праці;

·        в Гришовецькій сільській раді загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням працівників від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

·        в організації навчання працюючих з питань охорони праці;

·        у розслідувані нещасних випадків, профзахворювань, аварій, складанні актів про нещасні випадок.

РОЗДІЛ 6.

 «Соціальний захист працівників»

    Сторона адміністрації зобов’язується:

1. Адміністрація спільно із трудовим колективом сприяють оздоровленню працівників та їх дітей. Розподіляють путівки в санаторії, дитячі оздоровчі табори згідно поданих заяв та наявності таких путівок через комісію з тимчасової втрати працездатності.

2. Адміністрація за погодженням з трудовим колективом у межах фонду оплати праці і реальних фінансових можливостей та з врахуванням результатів роботи працівників можуть проводити одноразове заохочення останніх:

                   - з нагоди одруження – в розмірі  1000,00 грн.;

            - при народженні дитини – в розмірі 1000,00грн.;

                  - у зв’язку з виходом на пенсію на загальних підставах – в розмірі  посадового окладу.( Додаток 10)

РОЗДІЛ 7.

«Гарантії діяльності трудового колективу та їх організацій»

     Сторона адміністрації визнає трудовому колективу повноважним представником інтересів працівників, які працюють в Гришовецькій сільській раді і погоджує з ним розпорядження та інші локальні нормативні акти з питань, що є предметом цього договору.

      Сторона адміністрації зобов’язується:

1. Забезпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності трудового колективу, встановлених чинним законодавством, не допускати втручання в діяльність, обмеження прав профспілок або перешкоджання їх здійсненню.

2. Для забезпечення діяльності трудового колективу, проведення зборів працівників Гришовецької сільської ради надавати безкоштовно приміщення з усім необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом, охороною.   Забезпечувати  трудовий колектив можливість розміщувати власну інформацію у приміщенні і на території установи в доступних для працівників місцях.

3. За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, щомісячно і безоплатно утримувати із заробітної плати та перераховувати у безготівковому порядку протягом трьох банківських днів після виплати заробітної плати у будь - якій формі на рахунки профспілкових організацій членські внески.

4. Розглядати протягом 7 днів  вимоги і подання трудового колективу щодо усунення порушень законодавства про працю та колективного договору, невідкладно вживати заходів до їх усунення.

5. На вимогу трудового колективу надавати в тижневий термін відповідні документи, інформацію та пояснення, що стосуються додержання законодавства про працю, умов праці, виконання колективного договору, соціально - економічних прав працівників та розвитку Гришовецької сільської ради.

6. Надавати можливість профспілтрудовому колективу перевіряти рахунки з оплати праці та державного соціального страхування, використання коштів на соціальні та культурні заходи і житлове будівництво.

7. Забезпечити участь трудового колективу в підготовці змін і доповнень до положень та посадових інструкцій працівників, обов’язковий розгляд її пропозицій.

8. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації, інформувати профспілкову сторону про плани і напрями розвитку Гришовецької сільської ради.

 

 РОЗДІЛ 8.

 «Заключні положення»

З метою забезпечення положень цього договору, здійснення контролю за його виконанням сторони зобов’язуються:

1. Визначити посадових осіб, відповідальних за виконання  умов договору та встановити терміни виконання цих умов (додаток № 11 ).

2. Забезпечити здійснення контролю за виконанням договору робочою комісією представників сторін, яка вела переговори з його укладення, в узгодженому нею порядку (додаток №12).   Результати перевірки виконання зобов’язань договору оформлювати відповідним актом, який доводити до сторін договору. Зразок примірного акту (додаток № 13 ).

3. Розглядати підсумки виконання колективного договору (висновки робочої комісії та звіти перших осіб сторін, що підписали договір,) на загальних зборах (конференції) трудового колективу двічі на рік:

         за півріччя - липні - серпні поточного року;

         за рік - у лютому - березні наступного року.

4. У разі виникнення спірних питань, щодо застосування окремих норм цього договору спільно надавати відповідні роз’яснення (за необхідності оформлювати їх документально - наказом, спільним рішенням тощо).

5. У разі порушення чи невиконання зобов’язань договору з вини конкретної посадової особи, вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.   

6. Колективний договір укладено в двох примірниках, що зберігається у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

 

 

Додатки до колективного договору